Общи Условия

I. Предмет на Общите условия

1. Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на реклами/рекламни форми на страниците на Tenniskafe.com и са задължителни за Рекламодатели и Рекламни агенции наричани в текста Рекламодател.

2. Tenniskafe.com не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Tenniskafe.com, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.

3. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Tenniskafe.com. Всички промени в настоящите Общи условия се публикуват в сайта advertising.tenniskafe.com в раздел "Общи условия".

4. По всички неуредени от настоящите "Общи условия" въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


II. Срокове, приемане и излъчване на рекламни материали и кампании

1. Всички заявки за реклама се изпращат на e-mail [email protected]. Получаването на заявката се потвърждава чрез обратен e-mail от служител на Tenniskafe.com.

2. Tenniskafe.com си запазва правото да откаже публикуването на рекламни форми или да забави излъчването им без санкция, ако те не отговарят на техническите изискванията предвидени в рекламните тарифи на сайтовете, докато рекламните форми бъдат приведени в съответствие с тях.

3. Всички стандартни заявки и материали се изпращат най-късно 24 часа преди старта на кампанията.

4. Всички нестандартни рекламни форми се изпращат минимум два работни дни преди старта на кампанията.

5. В срок до 24 часа след началото на кампанията, Tenniskafe.com предоставя на Рекламодателя достъп до онлайн статистика за броя на импресиите и кликовете , както и друга статистическа информация за съответната рекламна кампания. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола за достъп, които Tenniskafe.com предоставя на Рекламодателя.

6. Ако рекламните материали предоставени от Рекламодателят не следват публикуваните технически изисквания, Tenniskafe.com не се ангажира с предоставяне на статистика по кампанията.

7. Паралелни преброявания на рекламни кампании използващи скриптове изпълнявани в браузъра трябва предварително да бъдат оторизирани от Tenniskafe.com, като преброителят трябва да гарантира конфиденциалността на получената информация. При паралелно преброяване е възможна загуба на показвания, причинена от забавянето при контролното броене. Tenniskafe.com приема разлики до 5% между данните от рекламната си ситема и тази на паралелния потребител.

8. Ако паралелното преброяване причини неработоспособност на услугите на сайтовете на Tenniskafe.com, кампанията може да бъде спряна до решаване на проблемите.

9. Всеки Рекламодател получава електронен сертификат относно реализирания брой импресии и кликове в рамките на 2 работни дни след завършване на кампанията. Изготвяне и изпращане на сертификат на хартиен носител се издава само при искане от страна на Рекламодателят.

10. Tenniskafe.com има право да откаже рекламна кампания като пусне в писмен вид аргументацията си в разумен срок.

11. Tenniskafe.com има право да променя рекламните тарифи на сайтовете по всяко време като затова трябва да уведоми Рекламодателя писмено и в разумен срок.


III. Цени, срокове и начини на плащане

Рекламата се заплаща не по-късно от 20 работни дни след датата на приключане на кампанията по проформа фактура, издадена от Tenniskafe.com. В случай на забавяне на плащането се начислява стандартна компенсация в размер 0.5% от неизплатената сума за всеки ден закъснение.

1. В случай на непълно или неточно реализиране на дадена заявка в рамките на заявения период на кампанията Tenniskafe.com компенсира пропуснатите излъчвания с допълнително утежнение от 20%.

2. При отказ на рекламна кампания в срок до 3 (три) работни дни преди старта на кампанията Рекламодателят дължи неустойка в размер на 10% от нетната стойност на рекламната кампания.

3. При прекратяване на вече стартирала кампания Рекламодателят заплаща на Tenniskafe.com цялото изразходвано до момента количество импресии, по вече заявения медиа план, както и неустойка в размер на 15% от нетната сума на нереализираната част от заявката.

4. При намаляване бюджета на предварително одобрена заявка на вече стартирала кампания Рекламодателят дължи на Tenniskafe.com неустойка в размер на 15% от нетната сума на разликата в стойностите между двата бюджета.

5. При намаляване на бюджета на предварително одобрена заявка в срок от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията Рекламодателят дължи неустойка в размер на 10% от нетната стойност на рекламната кампания.

6. Във всички други случаи Рекламодателят не дължи неустойки.


IV. Отговорност и ограничаване на отговорност

1. Отговорността за съдържанието и визията на рекламния формат е изцяло за Рекламодателя. Tenniskafe.com има право да откаже излъчването на рекламни форми, които влизат в противоречие с утвърдените разбирания за сексуална, расова и етническа толерантност или такива, които нарушават общо споделените морални и естетически норми и българското законодателство. Tenniskafe.com не носи отговорност за авторски и сродни права, касаещи рекламните форми, публикувани от рекламодателите, нито за действия на свои абонати, провокирани от излъчени в медиата реклами. Не се допуска излъчване на рекламни форми на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.

2. Рекламодателят е длъжен да обезщети Tenniskafe.com за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Рекламодателят/Рекламната агенция е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Tenniskafe.com услуги в нарушение на действащото българско законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.

© Tenniskafe.com. Всички права запазени.

.