Официални правила на играта TELENOR GRAND SLAM

 от  

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА TELENOR GRAND SLAM – СТАНИ НАШ РЕПОРТЕР НА ROLAND GARROS в TENNISKAFE.COM

  1. Период на участие:

Периодът за участие в Онлайн играта на tenniskafe.com и Telenor – TELENOR GRAND SLAM – СТАНИ НАШ РЕПОРТЕР НА ROLAND GARROS (наричана „Играта“) е от 13.05.2019 до 22.05.2019 г. включително.

  1. Организатори:

“Тенискафе“ ООД, ЕИК: 203136235, с адрес на управление гр. София, пк. 1000, ул. Стара планина 3 и адрес на кореспонденция гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 53.

  1. Право на участие. Награда:

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:
В периода на участие да качи (upload) на собствените си профили във Facebook и/или Instagram свързани с лично отношение към тениса или играчите, преживяване от участие или посещение на тенис турнир, гледане на тенис с приятели, снимки или текст на тенис тематика.

Снимките и текстовете са валидни за участие в Играта, когато са публикувани с хаштаг #telenorgrandslam. С факта на публикуването на публикация с посочения хаштаг участникът приема и се съгласява с настоящите Официални правила.

Снимките и текстовете трябва да са авторски, а правата върху тях, собственост на участниците в играта. Не е нужно да са създадени в периода на кампанията, валидни са и такива, създадени в предходен период.

При оценяване на публикациите на участниците се вземат предвид свързаността им  с темата,  влиянието в социалните мрежи, както и оригиналността на съдържанието.

Наградата се състои от билет за двама за посещение на турнира Roland Garros, като билетите са за допуск до Централния Корт, в четвъртък, 06.06.2019 г..

Победителят ще бъде определен на 23.05.2019 г., а самото пътуване ще се осъществи на 05.06.2019 г.

Победителят се ангажира да изпраща на Организатора и да публикува в личните си профили в социалните мрежи снимки и текстове от престоя си на Roland Garros, свързан с Наградата от Играта.

За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от „Теленор България“ ЕАД или  от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог;

В Играта нямат право да участват:

1/ малолетни и непълнолетни лица;

2/ служители на Организатора и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
3/ лица, които не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила;

4/ лица, които използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook.

  1. Ограничения на отговорността

Организатор не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината за това, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook/Instagram платформата; други форсмажорни обстоятелства;

Организаторът не отговаря:

а) в случай че Наградите не могат да бъдат получени, предоставени или реализирани поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградите или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник, които не са възникнали по вина на Организатора;

б) при невъзможност Наградите да бъдат предоставени, поради обстоятелства, възникнали вследствие на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предоставят Наградите, в случай че регистрацията на даден участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на участниците;

Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име.

Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организатора и неговите поделения, филиали, дъщерни дружества, управители, длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта /наричани заедно „Обезщетените Страни“/ по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:

1/ кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;

2/ представяне/участие и/или използването от Обезщетените страни на представяне/участие (и/или на част от такова);

3/ неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;

4/ неразрешено използване от страна на участник, както е приложимо, на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;

5/ нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;

6/ приемане и/или използване на Наградите;

7/ всяко право или полза, предоставени от участник на Организатора във връзка с Играта;

8/  небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.

Други условия:

Настоящите Правила са достъпни на интернет страницата на tenniskafe.com.

Организаторите си запазват правото да удължават, отлагат или анулират Играта, както и по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата, включително промяна на Наградите или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страниците по предходната точка и влизат в сила от датата на публикуването им.

С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от tenniskafe.com за целите на организирането и провеждането на Играта, включително да се предоставят на трети лица, ангажирани с осъществяване на Играта и/или  предоставяне. на Наградите;

Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от tenniskafe.com при условията на Закона за защита на личните данни и съгласно политиката за лични данни на Организатора, с която участниците се съгласяват с факта на участието си в Играта.

Печелившите участници се съгласяват да участват в последващи Играта рекламни активности, като tenniskafe.com си запазва правото да използва имената и адресите на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне, без печелившите участници да получават допълнително възнаграждение за това.

С регистрирането си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на tenniskafe.com правото да публикува имената на спечелилите на официалната Facebook страница на tenniskafe.com.
Настоящите Правила влизат в сила от 13.05.2019 г.

  1. Обработване на лични данни във връзка с Играта:

Данни за администратора на лични данни:

Име: „ТЕНИСКАФЕ ООД, ЕИК: 203428691, с адрес на управление гр. София, пк.1000, ул. Стара планина 3, представлявано от Асен Григоров – управител (наричано по-долу за краткост: „Администратор на лични данни“ или „ТЕНИСКАФЕ“);

Правно основание на обработването на лични данни от ТЕНИСКАФЕ:
Свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие на участника служи като правно основание за обработването на лични данни.

Съгласието е предоставено въз основа на информацията, посочена в тези Правила, включително в настоящата точка.

Предоставянето на личните данни ще се смята за даване на съгласието на победителите за обработване, съхраняване и използване на личните данни във връзка с получаването на наградите. Данните няма да бъдат съхранявани от Организатора за период над 30 дни.

За да получат Наградите, печелившите участници следва да се съгласят с приложимата Политика на обработване на лични данни на „Теленор България“ ЕАД, в качеството му на лице, предоставящо Наградите.

Обхват на обработваните от „ТЕНИСКАФЕ“ лични данни:

При регистрация, участниците предоставят на ТЕНИСКАФЕ данните за името от потребителския си профил в социалната мрежа Facebook и/или Instagram. Печелившите участници предоставят на ТЕНИСКАФЕ също така своите имена (фамилия, бащино и собствено име), пълен адрес, телефонен номер и електронна поща, които ще бъдат ползвани единствено за целите на обработването на лични данни:

Целите на обработването на лични данни са следните:
Да се използват личните данни за информиране на печелившите

участници;

Да се направи връзка с печелившите участници с цел предоставяне на Наградите;

Да се осигури реализиране на Наградата.

Продължителност на обработването на лични данни:

Периодът на обработване на личните данни започва с предоставянето на личните данни;

Администраторът на лични данни изтрива личните данни в рамките на 30 дни след последния ден на Играта.

Друга информация:
Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита.
Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на лични данни, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време в писмо, адресирано до Администратора на лични данни, на посочения по-горе адрес на управление на ТЕНИСКАФЕ или на е-мейл [email protected]

Участниците могат да възразят пред Администратора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това.

Правни спорове:
Организаторът на Играта не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните органи.
Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

 

 
 

Tenniskafe.com предупреждава, че модераторите на сайта трият коментари, които съдържат обидни квалификации, нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница. Не се допускат коментари, които съдържат спам, както и такива с главни букви (думи, фрази и изречения). Не се допускат опити за реклама без знанието и разрешението на администраторите на сайта.